دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 
مدیران گروه دانشکده کشاورزی

نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

گیاه پزشکی

کارشناسی

دکتر سید امیر شمس نیا

علوم باغبانی

کارشناسی

دکتر سید امیر شمس نیا

مهندسی آب

کارشناسی

دکتر سید امیر شمس نیا

علوم خاک

کارشناسی

دکتر سید امیر شمس نیا

مهندسی فضای سبز

کارشناسی

دکتر سید امیر شمس نیا

مهندسی منابع آب

کارشناسی ارشد

دکتر رضا افشین شریفان

آبیاری و زهکشی

کارشناسی ارشد

دکتر رضا افشین شریفان

مهندسی آب- تاسیسات آبی

کارشناسی ارشد

دکتر رضا افشین شریفان

حشره شناسی کشاورزی

کارشناسی ارشد

دکتر شهرام حسامی

بیماری شناسی گیاهی

کارشناسی ارشد

دکتر شهرام حسامی

شناسایی و مبارزه با علف های هرز

کارشناسی ارشد

دکتر علیرضا افتخاریان

علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

کارشناسی ارشد

دکتر علیرضا افتخاریان

علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح سبزیها

کارشناسی ارشد

دکتر علیرضا افتخاریان

علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی

کارشناسی ارشد

دکتر علیرضا افتخاریان

علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی

کارشناسی ارشد

دکتر علیرضا افتخاریان

علوم باغبانی- فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی

کارشناسی ارشد

دکتر علیرضا افتخاریان

علوم خاک-پیدایش و رده بندی

کارشناسی ارشد

دکتر رضا افشین شریفان

حشره شناسی کشاورزی

دکتری تخصصی

دکتر شهرام حسامی