دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


تاریخ تاسیس دانشکده

1381

تعداد رشته موجود در دانشکده

16

تعداد دانشجویان فعال دانشکده

1100

تعداد اساتید هیات علمی دانشکده

25