دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

کارشناس مسئول آزمایشگاه

 مهندس حسین شمشیری بککی   

کارشناسی گیاه پزشکی

تلفن :  36191518

پست الكترونیك: hossainshemshiri@yahoo.com

رئیس اداره پژوهش دانشکده علوم کشاورزی

مهندس حمیدرضا نوروزی

کارشناسی مهندسی آب

تلفن : 36191540

پست الكترونیك: hamidrezanoorozi@yahoo.com

رئیس اداره آموزش دانشکده علوم کشاورزی

علیرضا فروغی نیا

کارشناس علوم سیاسی

تلفن: 36191501

پست الکترونیک: alforooghinia@yahoo.com

 

مسئول امور عمومی دانشکده علوم کشاورزی

عیسی کشاورز

کارشناس مدیریت

تلفن: 36191594

 

رئیس امور دانشجویی دانشکده علوم کشاورزی:

غلامرضا فهندژ سعدی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

تلفن: 36191551

 

کارشناس آزمایشگاه

مهندس محمد صولتی

کارشناسی علوم باغبانی

تلفن : 36191520

پست الكترونیك: mohammadsaolati@gmail.com 

کارشناس آزمایشگاه

مهندس مسعود شیبانی

کاردانی کشاورزی

تلفن : 36191518

پست الكترونیك: masoodshiybani@yahoo.com 

کارشناس آزمایشگاه

مهندس مجتبی جهانشاهی

کارشناسی گیاه­پزشکی

تلفن : 36191519

پست الكترونیك: jahanshahi.mojtaba@yahoo.com 

کارشناس آزمایشگاه

مهندس حمید فتحی

کارشناسی گیاه پزشکی

تلفن : 36191528

پست الكترونیك: fathi.arash@ymail.com 

کارشناس آموزش

خانم حبیبه همایی

کارشناسی

تلفن : 36191503

پست الكترونیك: m.homae1393@gmail.com 

مسئول بایگانی دانشکده علوم کشاورزی

سید محمد جواد حسینی جانی

تلفن: 36191517