دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

طبقه اول

اداره امورکلاسها

اداره پژوهش دانشکده

اداره آموزش دانشکده

امور دانشجویی و فارغ التحصيلان

بايگانی آموزش

معاون آموزشی- دانشجویی دانشکده

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی

دفتر فصلنامه های دانشکده (گیاه پزشکی، فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغی)

مجموعه آزمایشگاه های گروه های گیاه پزشکی، علوم باغبانی و مهندسی آب

طبقه دوم

دفتر ریاست دانشکده

مرکز کامپیوتر

مرکز سمعی-بصری

مجموعه کلاس های دانشکده (201 الی 209)

مجموعه آزمایشگاه های دانشکده

کتابخانه دانشکده

سالن مطالعه