دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

اطلاعیه مهم اداره پژوهش

اداره پژوهش

1395-5-20

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا که قصد دفاع از پایان نامه و رساله خود را دارند جهت تعیین

تاریخ دفاع هنگام مراجعه به اداره پژوهش، باید مدارک زیر را تحویل نمایند 

مدارک مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد


1

فرم تکمیل شده اعلام آمادگی دفاع ( فرم 20 )

2

ریز نمرات کارشناسی ارشد تایید شده توسط اداره آموزش و دایره امتحانات

3

فرم تکمیل شده تایپی اطلاعات پایان نامه ( فرم 21 )

4

CD حاوی فایل word فرم 21 تکمیل شده (از ارسال فرمت pdf یا عکس یا اسکن فرم خودداری شود)

5

فرم ارزیابی مدیریت پژوهش (فرم شماره 1) تأیید شده توسط آموزش

6

گزارش پیشرفت کار به تعداد فصل های پایان نامه تایید شده توسط استاد راهنما (فرم 22 )

7

گواهی شرکت در 4 جلسه دفاع ( فرم 23 )

8

فرم تسویه حساب با آزمایشگاه ها

9

فرم ارزيابي داور از پايان نامه به تعداد داوران

مدارک مورد نیاز دانشجویان دکترا

1

فرم تکمیل شده اعلام آمادگی دفاع ( فرم 20 )

2

ریز نمرات دکترا تایید شده توسط اداره آموزش و دایره امتحانات

3

فرم تکمیل شده تایپی اطلاعات پایان نامه ( فرم 21 )

4

CD حاوی فایل word فرم 21 تکمیل شده (از ارسال فرمت pdf یا عکس یا اسکن فرم خودداری شود)

5

فرم ارزیابی مدیریت پژوهش (فرم شماره 5) تأیید شده توسط آموزش

6

گزارش پیشرفت کار به تعداد فصل های رساله تایید شده توسط استاد راهنما (فرم 22 )

7

گواهی شرکت در 2 جلسه دفاع دانشجویان دکترا ( فرم 23 )

8

فرم تسویه حساب با آزمایشگاه ها

9

فرم ارزيابي داور از رساله به تعداد داوران

10

مقاله ISI تأیید شده توسط استاد راهنما و پژوهش دانشگاه

11

صورتجلسه پیش دفاع