دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

اطلاعیه مهم اداره پژوهش

پژوهش

1395-5-19

اطلاعیه مهم اداره پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا که قصد دفاع از پایان نامه و رساله خود را دارند جهت تعیین تاریخ دفاع هنگام مراجعه به اداره پژوهش، باید مدارک زیر را تحویل نمایند : مدارک مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد 1 فرم تکمیل شده اعلام آمادگی دفاع ( فرم 20 ) 2 ریز نمرات کارشناسی ارشد تایید شده توسط اداره آموزش و دایره امتحانات 3 فرم تکمیل شده تایپی اطلاعات پایان نامه ( فرم 21 ) 4 CD حاوی فایل word فرم 21 تکمیل شده (از ارسال فرمت pdf یا عکس یا اسکن فرم خودداری شود) 5 فرم ارزیابی مدیریت پژوهش (فرم شماره 1) تأیید شده توسط آموزش 6 گزارش پیشرفت کار به تعداد فصل های پایان نامه تایید شده توسط استاد راهنما (فرم 22 ) 7 گواهی شرکت در 4 جلسه دفاع ( فرم 23 ) 8 فرم تسویه حساب با آزمایشگاه ها 9 فرم ارزيابي داور از پايان نامه به تعداد داوران مدارک مورد نیاز دانشجویان دکترا 1 فرم تکمیل شده اعلام آمادگی دفاع ( فرم 20 ) 2 ریز نمرات دکترا تایید شده توسط اداره آموزش و دایره امتحانات 3 فرم تکمیل شده تایپی اطلاعات پایان نامه ( فرم 21 ) 4 CD حاوی فایل word فرم 21 تکمیل شده (از ارسال فرمت pdf یا عکس یا اسکن فرم خودداری شود) 5 فرم ارزیابی مدیریت پژوهش (فرم شماره 5) تأیید شده توسط آموزش 6 گزارش پیشرفت کار به تعداد فصل های رساله تایید شده توسط استاد راهنما (فرم 22 ) 7 گواهی شرکت در 2 جلسه دفاع دانشجویان دکترا ( فرم 23 ) 8 فرم تسویه حساب با آزمایشگاه ها 9 فرم ارزيابي داور از رساله به تعداد داوران 10 مقاله ISI تأیید شده توسط استاد راهنما و پژوهش دانشگاه 11 صورتجلسه پیش دفاع *تاریخ برگزاری جلسه دفاع حداقل دو هفته بعد از تاریخ تحویل مدارک به اداره پژوهش می باشد .