دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

برنامه دفاع دانشجویان1395-5-19

ردیف

نام دانشجو

رشته تحصیلی

عنوان پایان نامه

مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

زمان برگزاری

تاریخ

ساعت

1

رشید مرادی کرناچی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

پرایمینگ بذر لیموی آب شیراز (Citrus aurantifolium) با نیترات پتاسیم و سالیسیلیک اسید تحت تنش شوری و خشکی

کارشناسی ارشد

دکتر مسعود زاده باقری

 

8/3/95

8 صبح

2

سارا صدری

فیزیولوژی جانوری سلولی تکوینی

مقایسه اثر  ال- کارنیتین و گالیک اسید بر بهبود شاخص های بافت شناسی و خونی در موش های صحرایی تحت نفروکتومی یک طرفه و آسیب ایسکمی/ریپرفیوژن کلیوی مقایسه اثر  ال- کارنیتین و گالیک اسید بر بهبود شاخص های بافت شناسی و خونی در موش های صحرایی تحت نفروکتومی یک طرفه و آسیب ایسکمی/ریپرفیوژن کلیوی

کارشناسی ارشد

دکتر محمدامین عدالت منش

 

3/6/95

12

3

مریم فامیل

حشره شناسی

اثر سم Bacillus thuringiensis روی برخی ویژگی های زیستی زنبور پارازیتوئید  Habrobracon hebetor

کارشناسی ارشد

دکتر شهرام حسامی

دکتر مجید عسکری سیاهویی

3/6/95

14

4

رامین غفوری

اصلاح گیاهان زینتی

اثر اسانس مرزه و اسید سالیسیلیک بر ویژگی های پس از برداشت گل شاخه بریده نرگس

کارشناسی ارشد

دکتر مهرزاد هنرور

 

31/5/95

16

5

سیدمحمدعلی خلیلی

شیمی آلی

محاسبه خواص ترموفیزیکی برخی مایعات یونی بر پایه استات

کارشناسی ارشد

دکتر ستاره شیخ

 

27/5/95

8 صبح