دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه علوم زیستی
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود