دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه فیزیولوزی و تکنولوژی
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود
 

نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

فیزیولوزی و تکنولوژی پس از برداشت

آقای صولتی

mohammadsaolati@gmail.com

36191524