دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه فیزیولوزی و تکنولوژی
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود