دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه هرباریوم بیماریهای گیاهی
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود
 

نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

هرباریوم بیماریهای گیاهی

آقای شمشیری

hossainshemshiri@yahoo.com