دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه هرباریوم بیماریهای گیاهی
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود