دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه علف های هرز
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود
 

نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

علف های هرز

آقای شیبانی

masoodshiybani@yahoo.com

36191518