دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه علف های هرز
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود