دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه آبیاری
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود