دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه ویروس شناسی
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود