دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه ویروس شناسی
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود
 

نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

ویروس شناسی وبیو تکنولوژی

آقای جهانشاهی

jahanshahi.mojtaba@yahoo.com

36191519