دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه سم شناسی
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود
 

نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

سم شناسی

آقای شمشیری

hossainshemshiri@yahoo.com

36191518