دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه سم شناسی
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود