دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه شیمی فیزیک خاک
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود
 

نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

شیمی خاک-فیزیک خاک

آقای فتحی

fathi.arash@ymail.com

36191525