دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه شیمی فیزیک خاک
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود