دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه ژنتیک و اصلاح نباتات
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود
 

نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

ژنتیک و اصلاح نباتات

آقای فتحی

fathi.arash@ymail.com

36191528