دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه ژنتیک و اصلاح نباتات
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود