دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود