دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه کلکسیون حشرات
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود
 

نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

کلکسیون حشرات

آقای شیبانی

masoodshiybani@yahoo.com