دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه کلکسیون حشرات
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود