دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه تحقیقات آبکشت
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود
 

نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

تحقیقات آبکشت

آقای جهانشاهی

jahanshahi.mojtaba@yahoo.com