دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه تحقیقات آبکشت
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود