دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه هیدرولیک وزهکشی
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود
 

نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

هیدرولیک و زهکشی

آقای نوروزی

hamidrezanoorozi@yahoo.com

36191533