دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه هیدرولیک وزهکشی
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود