دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه هرباریوم گیاهی
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود