دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه باغبانی-گیاهان دارویی
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود
 


نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

باغبانی-گیاهان دارویی

آقای صولتی

mohammadsaolati@gmail.com

36191520