دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه باغبانی-گیاهان دارویی
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود