دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه حشره شناسی
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود
 


نام کارگاه/آزمایشگاه

مسول مربوطه

آدرس ایمیل

تلفن

حشره شناسی

آقای شیبانی

masoodshiybani@yahoo.com

36191518