دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
آزمایشگاه حشره شناسی
  مسئول آزمایشگاه
  دستگاه های موجود