دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
معرفی
  آزمایشگاه نقشه کشی
  آزمایشگاه حشره شناسی
  آزمایشگاه باغبانی-گیاهان دارویی
  آزمایشگاه هرباریوم گیاهی
  آزمایشگاه هیدرولیک وزهکشی
  آزمایشگاه تحقیقات آبکشت
  آزمایشگاه کلکسیون حشرات
  آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی
  آزمایشگاه فیزیولوزی و تکنولوژی
  آزمایشگاه ژنتیک و اصلاح نباتات
  آزمایشگاه علوم زیستی
  آزمایشگاه شیمی فیزیک خاک
  آزمایشگاه سم شناسی
  آزمایشگاه ویروس شناسی
  آزمایشگاه آبیاری
  آزمایشگاه علف های هرز
  آزمایشگاه هرباریوم بیماریهای گیاهی