دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


 سر فصل رشته های مهندسی آب دانشکده کشاورزی
 
 

ردیف

نام رشته / گرایش

مقطع

دانلود سر فصل

1

مهندسي کشاورزي - آب

کارشناسي

 دانلود سرفصل

2

مهندسي كشاورزي - آبياري

کارشناسي

 دانلود سرفصل

3

مهندسي کشاورزي - آبياري و زهکشي

کارشناسي ارشد ناپيوسته

 دانلود سرفصل

4

مهندسي کشاورزي - مهندسي منابع آب

کارشناسي ارشد ناپيوسته

 دانلود سرفصل

5

مهندسي کشاورزي - مهندسي منابع آب

کارشناسي

 دانلود سرفصل