دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 مدیران گروه مهندسی آب

نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

مهندسی آب

کارشناسی

دکتر سید امیر شمس نیا

مهندسی منابع آب

کارشناسی ارشد

دکتر رضا افشین شریفان

آبیاری و زهکشی

کارشناسی ارشد

دکتر رضا افشین شریفان

مهندسی آب- تاسیسات آبی

کارشناسی ارشد

دکتر رضا افشین شریفان