دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

دکتر محمد افلاطونی   

دکترای مهندسی آب (استادیار)

تخصص آبیاری و زهکشی

پست الكترونیك: moh01012500@yahoo.com

دکتر فردین بوستانی

دکترای مهندسی آب (استادیار)

تخصص منابع آب

پست الكترونیك:

 

دکتر  مهرداد رهنمائی

دکترای مهندسی آب (استادیار)

تخصص هیدرولوژی و منابع آب

پست الكترونیك: mehrdad_rah@yahoo.com

دکتر رضا افشین شریفان

دکترای مهندسی آب (استادیار)

تخصص سازه های آبی

پست الكترونیك: rafshinus@yahoo.com

دکتر سید امیر شمس نیا

دکترای مهندسی آب (استادیار)

تخصص آبیاری و زهکشی

پست الكترونیك: ashamsnia_28@yahoo.com

مهندس علیرضا غلامی

کارشناسی ارشد مهندسی آب (مربی)

تخصص تاسیسات آبی

پست الكترونیك: algholami@yahoo.com

مهندس علی لیاقت

کارشناسی ارشد عمران آب (مربی)

تخصص هیدرولیک

پست الكترونیك: a_liaghat2003@yahoo.com

مهندس محمدرضا هنر

کارشناسی ارشد مهندسی آب (مربی)

تخصص آبیاری و زهکشی

پست الکترونیک: mohamadreza.honar@gmail.com