دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

علوم خاک

کارشناسی

دکتر سید امیر شمس نیا

علوم خاک-پیدایش و رده بندی

کارشناسی ارشد

دکتر رضا افشین شریفان