دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

دکتر  هادی عبدالعظیمی  

دکترای علوم خاک (استادیار)

تخصص نقشه برداری خاک- سنجش از دور

پست الكترونیك: habdolazimi@yahoo.com

دکتر علی کسرائیان

دکترای علوم خاک (استادیار) 

تخصص شیمی خاک

پست الكترونیك: alkasra@yahoo.com