دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

گیاه پزشکی

کارشناسی

دکتر سید امیر شمس نیا

حشره شناسی کشاورزی

کارشناسی ارشد

دکتر شهرام حسامی

بیماری شناسی گیاهی

کارشناسی ارشد

دکتر شهرام حسامی

حشره شناسی کشاورزی

دکتری تخصصی

دکتر شهرام حسامی