دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

دکتر هادی استوان   

دکترای حشره شناسی کشاورزی (استاد)

تخصص حشره شناسی- کنه شناسی

پست الكترونیك: ostovan2001@yahoo.com

دکتر شهرام حسامی

دکترای حشره شناسی کشاورزی (استادیار)

تخصص حشره شناسی

پست الكترونیك: s_hesami@yahoo.com

 

دکتر مهدی غیبی

دکترای حشره شناسی کشاورزی (استادیار)

تخصص حشره شناسی

پست الكترونیك: mehgheibi@yahoo.com

دکتر ساسان قاسمی

دکترای بیماری شناسی گیاهی (استادیار)

تخصص بیماری شناسی گیاهی- ویروس شناسی

پست الكترونیك: ssghasemi@yahoo.com

دکتر محمد مجتبی کامل منش

دکترای اصلاح نباتات (استادیار)

تخصص اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری

پست الكترونیك: kamelmanesh2000@yahoo.com

دکتر ساغر کتابچی

دکترای بیماری شناسی گیاهی (استادیار)

تخصص بیماری شناسی گیاهی- پروکاریوتها

پست الكترونیك: ketabchis@gmail.com

دکتر صدیقه محمدی

دکترای بیماری شناسی گیاهی (استادیار)

تخصص بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی

پست الكترونیك: mohammadi.pp@gmail.com

مهندس محبوبه شاهچراغی

کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی (مربی)

تخصص نماتد شناسی

پست الكترونیك

 

مهندس رویا بیابانی خانکهدانی

دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی-نانوبیوتکنولوژی (مالزی)