دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 


نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

علوم باغبانی

کارشناسی

دکتر سید امیر شمس نیا

مهندسی فضای سبز

کارشناسی

دکتر سید امیر شمس نیا

شناسایی و مبارزه با علف های هرز

کارشناسی ارشد

دکتر علیرضا افتخاریان

علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

کارشناسی ارشد

دکتر علیرضا افتخاریان

علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح سبزیها

کارشناسی ارشد

دکتر علیرضا افتخاریان

علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی

کارشناسی ارشد

دکتر علیرضا افتخاریان

علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی

کارشناسی ارشد

دکتر علیرضا افتخاریان

علوم باغبانی- فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی

کارشناسی ارشد

دکتر علیرضا افتخاریان