دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

دکتر علیرضا افتخاریان جهرمی   

دکترای علوم باغبانی (استادیار)

تخصص فیزیولوژی و اصلاح سبزیها

پست الكترونیك: alirezaeftekharian88@yahoo.com

علیرضا افتخاریان جهرمی

دکتر مسعود زاده باقری

دکترای علوم باغبانی (استادیار)

تخصص فیزیولوژی پس از برداشت

پست الكترونیك: mzadehbagheri @yahoo.com

 مسعود زاده باقری

دکتر فرشاد صادقی

دکترای علوم باغبانی (استادیار)

تخصص فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

پست الكترونیك: fs1351@yahoo.com

فرشاد صادقی

دکتر منصوره معینی

دکترای زیست شناسی گیاهی (استادیار)

تخصص فیزیولوژی گیاهی

پست الكترونیك: moeenimsh@yahoo.com

منصوره معینی

دکتر آنیتا نماینده

دکترای اصلاح نباتات (استادیار)

تخصص اصلاح نباتات-بیوتکنولوژی

پست الكترونیك: anitanamayandeh@yahoo.com

آنیتا نماینده

دکتر امید علیزاده

دکترای زراعت (دانشیار)

تخصص زراعت

پست الكترونیك: omid_alizadeh2003@yahoo.com

امید علیزاده

مهندس علی اکبر گودرزیان

کارشناسی ارشد باغبانی (مربی)

پست الكترونیك